Městská policie Ostrava informuje o svých projektech

V příloze zasílám tiskovou zprávu týkající se několika projektů - Mimořádné situace v běžném životě, Prevencí k bezpečí, Vzdělávání nepedagogických pracovníků. Ing. Michael Beneš, úsek prevence a propagace

Mimořádné situace v běžném životě

Městská policie Ostrava se v rámci primární prevence zaměřuje na seniorskou veřejnost. Jedná se o osoby, u kterých hrozí větší nápad trestné činnosti. Na základě pozitivní zpětné vazby z řad seniorů i odborné veřejnosti se v současném roce zaměřila Městská police Ostrava na další cykly besed a seminářů.

V rámci projektu Mimořádné situace v běžném životě bylo osloveno 656 občanů seniorského věku. Proběhlo celkem 25 dvouhodinových besed ve 12 klubech seniorů. Témata se zaměřila nejen na aktuální rizika, jako například podvodná jednání, nakupování na internetu a právní normy, ale proběhla také sebeobrana a exkurze na pracoviště kynologie a hipologie a na centrum tísňového volání v budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.

V dalších letech plánuje Městská policie Ostrava dále pracovat se seniorskou veřejností. Díky zpětné vazbě zapojených účastníků zjišťujeme, že besedy jsou nejen přínosem, ale mnohdy také úspěšným návodem na zvládání rizikových a krizových situací.

Projekt Mimořádné situace v běžném životě byl financován v rámci dotace Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostrava.

Prevencí k bezpečí

V průběhu měsíců října a listopadu realizovala Městská policie Ostrava projekt zaměřený na zvýšení informovanosti žáků sedmých tříd základních škol. Do projektu byly zapojeny čtyři vybrané školy z různých městských obvodů. Postupně proběhly tři tematicky zaměřené besedy s žáky. Hovořili jsme o základech právního vědomí, kyberkriminalitě, právech obětí trestných činů a také o kazuistikách k probíraným tématům.

Součástí projektu bylo dotazníkové šetření. Dotazník před celou realizací měl za úkol ověřit znalostní bázi studentů. S nedostatky bylo v průběhu projektu pracováno a závěrečný dotazník ověřil, kolik si toho děti zapamatovaly a zda byly schopny s nabytými znalostmi pracovat. Průměrné zlepšení u šesti sledovaných otázek, které byly stejné v obou dotaznících stejné, činilo téměř 26 %.

Strážníci hovořili s dětmi například také o návykových látkách. Věděli jste, že používaní elektronických cigaret, ať obsahují nikotin nebo ne, je povoleno od 18 let?

Projekt byl hrazen z dotace statutárního města Ostrava.

Vzdělávání nepedagogických pracovníků

Dnešní hektická doba přináší pro děti a mládež stále nová rizika. Městská policie Ostrava se nezaměřuje jen na přímý výkon služby, spojený s veřejným pořádkem, ale klade velký důraz na primární prevenci. V roce 2018 ostravští strážníci zrealizovali 1 162 besed, zaměřených na prevenci a bezpečnost. Z toho byla většina besed (897) realizována na základních školách.

Vzhledem k těmto skutečnostem je třeba strážníky, kteří se věnují prevenci, dále vzdělávat a zvyšovat jejich kompetence v práci se všemi věkovými skupinami. Preventisté Městské policie Ostrava v letošním roce absolvují projekt zaměřený na podporu, sdílení odborné praxe a vzdělávání lektorů v tématech primární prevence.

Bloky budou zaměřeny na pedagogické kompetence, prezentační dovednosti, prevenci rizikového chování a nástrahy internetového prostředí. Na přednášky a semináře byli přizváni další pracovníci z řad policistů České republiky a lektorů příspěvkových organizací, zabývajících se primární prevencí.

Projekt Vzdělávání nepedagogických pracovníků teorií a praxí je hrazen z dotace statutárního města Ostravy.

mpo