Městská policie Ostrava: Mimořádné situace v běžném životě

Tento projekt je podpořen z dotací ministerstva vnitra ČR, reaguje na nové hrozby a potřeby vztahující se ke zvlášť zranitelným obětem trestných činů. Studenti do osmnácti let, senioři, ženy a dívky budou cílovou skupinou projektu zaměřeného na prevenci protiprávního jednání, podporu právního vědomí a zvládání rizikových situací napříč generacemi.

Se zřetelem na individuální potřeby jednotlivých skupin budou připravena podobná témata, ale vždy srozumitelným jazykem pro dané účastníky. U všech skupin budou tematické celky zaměřené na krizové stavy, bezpečí na ulici, v dopravních prostředcích, doma a v kyberprostoru.

Na projektu budou spolupracovat nejen strážníci preventisté, ale také fundovaní lektoři střediska vzdělávání a volnočasových aktivit Městské policie Ostrava, psycholožka i externí školitelé a speciálně vyškolení strážníci Operativního oddílu.

První cílová skupina je ostravská mládež (děti) procházející bouřlivým obdobím, ve kterém se dostávají do styku s množstvím rizikových situací, jejichž špatným vyřešením si mohou nenávratně poznamenat svůj budoucí život. Zájemci absolvují netradiční celodenní prožitkovou besedu se strážníky, ve které budou interaktivní formou probírána aktuální zásadní témata, vybrána na základě nových znalostí a zkušeností strážníků-preventistů Městské policie Ostrava. Pro zatraktivnění budou mít posluchači v poslední části příležitost prakticky se seznámit s možnostmi vhodného jednání v rizikových situacích, kdy je ohrožen život, zdraví či majetek, a vyzkoušet si různé sebeobranné techniky a postupy. Tato částečně opomíjená věková skupina bude prvním základním kamenem nového vzdělávání, jelikož u náctiletých dětí není téma prevence kriminality a předcházení sociálně patologickým jevům obvyklá. Strážníci zrealizují minimálně 10 celků složených z šesti hodin (60h), kterých se bude účastnit alespoň 200 mladistvých. K zjištění zpětné vazby strážníci využijí vždy na počátku a konci prožitkového kurzu dotazníky.

Druhou cílovou skupinu budou tvořit zvlášť zranitelné oběti, mezi které patří ženy a dívky, jakožto oběti násilné a mravnostní trestné činnosti. Pro dívky 14-18 let zajistíme teoretickou přípravu zabývající se bezpečím v kyberprostoru, na ulici, v obytných domech, předvídáním rizikových situací a jejich adekvátnímu řešení, a v neposlední řadě nácvikem sebeobranných technik uzpůsobených schopnostem a dovednostem čtyřiceti účastnic. Druhou částí projektu je sebeobrana pro ženy a dívky od 15 let. Uskuteční se celkem 10 lekcí a budou probírána totožná témata, avšak zvláštní pozornost bude věnována praktickým nácvikům a pojmům jako nutná obrana a krajní nouze, jenž jsou nepostradatelnou součástí právního vědomí. Zpětnou vazbu získají strážníci pomoci dotazníků spokojenosti. Všechny preventivně vzdělávací programy pro mládež, ženy a dívky proběhnou v reprezentativních prostorách Městské policie Ostrava a ve spolupracujících subjektech.

V neposlední řadě bude zacíleno na obyvatelstvo seniorského věku, které taktéž spadá do kategorie zvlášť zranitelných obětí. Právě na seniorech je velmi často páchána různorodá trestná činnost, proto je tato skupina neodmyslitelnou součástí tohoto komplexního projektu. Na schůzkách v klubech seniorů či domovech pro seniory a v reprezentativních prostorách Městské policie Ostrava budou účastníci seznamováni s nejrůznějšími aktuálními nástrahami dnešní doby. Jednotlivým klubům a domovům pro seniory bude nabídnuta široká škála besed (Krizové stavy, Šmejdi, Bezpečí doma a násilí na seniorech, Bezpečí na ulici a v dopravě, Bezpečně na internetu, Sebeobrana pro seniory, Na koho se obrátit když. atpod.). Mimo výše jmenované budou také osloveni opuštění senioři využívající Senior linek. Pro tyto osamělé seniory budou pořádány speciální setkání. Celkem se zúčastní schůzek minimálně 400 seniorů. Garantujeme také alespoň 20 dvouhodinových besed (40h). Ohlasy na vzdělávání získají strážníci vyplněním krátkého dotazníku.

Celkem by se tedy projektu zúčastnilo více než 670 účastníků a proběhlo více než 130 hodin besední činností.

Městská policie Ostrava: Mimořádné situace v běžném životě