Projekt Mimořádné situace v běžném životě

Zasílám o projektu „Mimořádné situace v běžném životě“ – konrétně jde o sebeobranu pro ženy a dívky a besedy pro mládež. Ing. Michael Beneš (úsek prevence a propagace)

Projekt „Mimořádné situace v běžném životě“ – sebeobrana pro ženy a dívky

Projekt se pomalu chýlí ke konci, zbývají poslední dvě lekce, kde si účastnice vyzkoušejí reálnou sebeobranu na figurantech z řad strážníků z operativního oddílu a SPS.

Vyzkoušejí si simulaci útoku ve výtahu, v temné uličce a reálný boj na zemi, kde budou zužitkovány jejich zkušenosti z celého kurzu. Díky intenzivní práci si účastníce uvědomují mnohem více potencionální riziko, které jim může hrozit a díky nabytým informacím a zkušenostem budou po ukončení kurzu schopny rozlišit a případně i eliminovat daná rizika. Uvědomění si vlastního rizikového chování a jeho předcházení ve svém okolí je jeden ze stěžejních cílů projektu.

Projekt je financován z dotace Ministerstva vnitra ČR a Statutárního města Ostrava.

Projekt „Mimořádné situace v běžném životě“ – besedy pro mládež

Strážníci Městské policie Ostrava uspořádali v letošním roce dvanáct netradičních šesti hodinových besed, kterých se zúčastnilo 240 mladistvých posluchačů. Cílem těchto besed bylo neformální formou v posluchačích prohloubit právní povědomí za účelem odradit dospívající mládež od protiprávního jednání a současně získat povědomí, jak se v případě ohrožení legitimně bránit.

Účastníci besed byli seznámeni s novými hrozbami a nebezpečím, se kterými se mohou setkat v běžném životě, mimo jiné i v oblasti kyberprostoru. Pozornost byla věnována také pojmům jako je nutná obrana, krajní nouze, náhrada škody a exekuce. Dětem byl přiblížen i zákon o obětech trestných činů a předán přehled důležitých organizací, které nabízejí odbornou pomoc obětem i pachatelům. Pro lepší představu a pochopení probíraných témat byly použity konkrétní kazuistiky z praxe strážníků i z médií. V praktické části seznámili lektoři a instruktoři posluchače s možnostmi vhodného jednání v rizikových situacích, kdy je ohrožen život, zdraví či majetek a umožnili jim vyzkoušet si různé sebeobranné techniky a postupy. Účastníkům byl také poskytnut potřebný prostor pro dotazy a sdílení jejich vlastních zkušeností s danou problematikou. Jedno setkání proběhlo ve zkrácené formě také pro klienty Střediska výchovné péče v Ostravě-Koblově. Posluchačům byl na konci předán praktický dárek s důležitými kontakty, který byl hrazen z dotace MV a statutárního města Ostrava.

Projekt Mimořádné situace v běžném životě