Finanční výbor

Finanční  výbor je zřízen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

 • Finanční výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva, tzn. plní funkce, kterými jej pověří zastupitelstvo a funkce, které mu vyplývají přímo ze zákona. 
 • Náplní činnosti finančního výboru je v prvé řadě kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce.
 • Činnost finančního výboru řídí zastupitelstvo, je výkonným orgánem zastupitelstva, ze své činnosti je zodpovědný zastupitelstvu.
 • Finanční výbor je minimálně trojčlenný, skládá se z předsedy a dalších členů, které volí zastupitelstvo. Počet členů je vždy lichý.
 • Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva.
 • Finanční výbor se schází podle potřeby a svolává jej předseda.
 • Ze zasedání výboru se pořizuje zápis, který je rozeslán všem členům výboru a všem zastupitelům, dále tajemníkovi úřadu, který zabezpečí jeho zveřejnění na webových stránkách obce.
 • Konkrétní náplní činnosti finančního výboru je zejména:
  • aktivně se zapojovat do rozpočtového procesu, tzn. do sestavování, projednávání a plnění rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu,
  • formou interní kontroly zajišťovat zákonnost a hospodárnost v oblasti hospodaření s finančními prostředky obce upozorňovat na zjištěné nedostatky a možnosti nápravy či zlepšení finančního hospodaření obce,
  • vyjadřovat se k výsledkům auditu,
  • podílet se na veřejnoprávní kontrole příspěvkových organizací,
  • podílet se a hodnotit výsledky inventarizací obecního majetku.

Zápisy