Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je zřízen v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000.

  • Úkolem kontrolního výboru je kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obvodu, dodržování právních předpisů a plnění úkolů, kterými jej pověřilo zastupitelstvo.
  • Kontrolní výbor je orgánem zastupitelstva, ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu.
  • Kontrolní výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí zastupitelstvo.
  • Počet členů výboru stanoví zastupitelstvo a je vždy lichý.
  • Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva.
  • Kontrolní výbor se schází podle potřeby a svolává jej předseda.
  • Výbor jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové výboru.
  • Jednání výboru je neveřejné, jednání se zúčastňují jeho členové, případná neúčast člena je nezastupitelná.
  • Po každém zasedání výboru se pořizuje zápis, který obdrží každý člen výboru, starosta a tajemník ÚMOb.

Zápisy