Mateřská škola „Klubíčko“

Základní údaje o škole (identifikační údaje o mateřské škole)

Název školy dle rejstříku: Mateřská škola, „Klubíčko“ Ostrava–Hrabová, Příborská 28
Adresa mateřské školy: Příborská 28, Ostrava–Hrabová, 720 00
Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava–Hrabová, Bažanova 4
Ředitelka MŠ: Mgr. Alica Strnišťová
Právní forma: Příspěvková organizace

IČO: 70 989 079
Identifikátor školy: 674 000 099

Telefonní spojení: 596 734 178, 724 001 045
Webové stránky: http://www.msklubickoostrava.cz
E-mail: [email protected], [email protected]

Odloučené pracoviště:

Adresa mateřské školy:
V. Huga 20,
Ostrava – Hrabová

Kapacita mateřské školy:

  • Mateřská škola: 112 dětí
  • Školní jídelna: 130 jídel

Mateřská škola, „Klubíčko“ Ostrava – Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace
(dále jen MŠ) patří do sítě předškolního zařízení, jejímž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová.

Dne 1. 1. 2003 se sloučením dvou předškolních zařízení, MŠ Příborská 28 a MŠ V. Huga 20 stala právním subjektem s kapacitou 112 dětí. Obě mateřské školy se nacházejí v části zvané Šídlovec.

Budova MŠ na ulici Příborské má dvě patra a jsou zde provozovány dvě heterogenní třídy pro 56 dětí ve věku 2- 7  let s názvem Medvídci a Pejsci.

Interiér mateřské školy díky prostorovému členění působí dojmem rodinného prostředí. Jsou zde umístěny stálé jídelny, ložnice, třídy a herny, které umožňují dětem vytvářet si své koutky a dostatek volného pohybu. Zahradu má každá třída samostatnou, bohatě vybavenou dětskými hracími prvky včetně letního mlhoviště.

V budově MŠ na ulici Příborská není zřízena školní kuchyň, strava se dováží z MŠ V. Huga. V této MŠ pracují čtyři učitelky na 100% úvazek, jedna asistentka pedagoga na 75%, která je u dítěte s podpůrným opatřením a jedna chůva k dětem mladším tří let. O úklid a přípravu stravy se starají dvě pracovnice s 88% úvazkem. V MŠ na ulici Příborská se nachází ředitelství MŠ „Klubíčko“.

Budova MŠ na ulici V. Huga je přízemní s velkými a dostatečnými prostorami. Jsou zde dvě heterogenní třídy s 56 dětmi pro děti ve věku  2  – 7  let. Jmenují se Krtečci a Motýlci.

Také tato budova byla vybavena novými pomůckami, nábytkem, dětskými koutky a hračkami. MŠ má dvě prostorné herny, které jsou předěleny jen zasouvacími dveřmi. Toto umožňuje neustálý styk dětí z obou tříd. Školní zahrada je prostorná s terasou, která je nově upravena. Na zahradě jsou nainstalovány dětské hrací prvky a trvale zabudovaný dětský bazén.

Pracují zde tři učitelky na 100% úvazek, jedna na 84% úvazek a školní asistentka na 50%, Úklid zajišťuje jedna pracovnice na 100% úvazek.

V této budově je i školní kuchyň a jídelna pro děti navštěvující tuto MŠ. Provoz ve školní jídelně je zajištěn vedoucí školní kuchyně s 75%, hlavní kuchařkou s 100% úvazkem a jednou pomocnou kuchařkou se 100 % úvazkem.

Filozofie vzdělávacího programu

Integrující principy filozofie podpory zdraví

  1. Respektování a uspokojování obecných lidských potřeb dítěte, dospělých a pedagogů a jejich individuálních a vývojově podmíněných projevů.
  2. Vytváření podmínek pro komunikaci všech lidí a rozvíjení spolupráce, která přispívá k atmosféře pohody, překonávání překážek, usnadňuje řešení problému a je prevencí konfliktů.

Chceme, abychom pro děti zajistily podmínky pro maximální rozvoj osobnosti na podkladě jejich věkových a individuálních zvláštnosti, dle zásad zdravého životního stylu. Naší snahou je, aby děti prožívaly radostné dětství obohacené o myšlenky a prožitky, aby navzájem spolu komunikovaly, navazovaly nové kontakty, vyhledávaly společně cesty k řešení problému.

Mateřská škola si klade za cíl vybavit děti takovými kompetencemi (souboru poznatků, dovedností, schopností, postojů a hodnot), které jsou ve svém celku všeobecně pokládány za životně důležité, a tedy ve vzdělávání za prvořadé. Tyto kompetence, vyjasňují, co by dítě mělo vědět, znát, dokázat, zvládat, jak by se mělo chovat, vystupovat a projevovat. To znamená, v jakých směrech (oblastech) by mělo být schopno, způsobilé, resp. kompetentní, aby mohlo v životě úspěšně obstát. Vzdělávací program naší mateřské školy je zaměřen v souladu s platnými předpisy pro předškolní vzdělávání na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Naším cílem je, aby si děti osvojily základy klíčových kompetencí RVP PV. Tyto kompetence jsou předpokladem k dalšímu vzdělávání. Program je koncipován tak, aby vyhovoval individuálním potřebám a možnostem dětí.

Svými dlouhodobými záměry chceme, aby dítě bylo schopno:

  • rozvíjet se, učit se a vědět (porozumět)
  • uplatňovat zkušenost (užívat výsledků učení a vědění k řešení problémů)
  • užívat prostředků komunikace (přirozených i technických)
  • jednat autonomně (s reflexí sociálních vztahů)
  • jednat odpovědně (se zřetelem k morálním, kulturním i sociálním hodnotám) a pro společnost přínosně (pracovat, podnikat, vytvářet nové hodnoty)