Základní škola

Název: Základní škola, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace

Ředitel školy: Mgr. Radek Pollo
Zástupce: Mgr. Věra Kozubová

Zařazení: Základní škola byla zařazena do sítě škol dne 1. 1. 2003.
Zřizovatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová
Sídlo: Bažanova 4, 720 00 Ostrava-Hrabová

Představujeme naši školu

Školu navštěvuje 334 žáků a chod školy zajišťuje 42 pracovníků, z toho 29 pedagogických. Na škole pracuje výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog. Škola je vybavena odbornými učebnami výpočetní techniky, cizích jazyků, společenských věd, přírodovědy, F – Ch, Z, Př, Pč, dále cvičnou kuchyňkou, knihovnou, 2 tělocvičnami, 4 odděleními školní družiny a školní jídelnou. Žáci také využívají multifunkční hřiště. Máme moderní vybavení a učební pomůcky – interaktivními tabulemi jsou vybaveny třídy I.stupně a odborné učebny.

Naše škola vyučuje žáky 1. – 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pod názvem „Škola místo k životu“. Výuka anglického jazyka je zařazena do učebního plánu od 3. ročníku a výuka informatiky od 5. ročníku. Ve 2. a 3.ročníku probíhá v rámci Tv výuka plavání. Na II.stupni si žáci v 7.ročníku volí druhý cizí jazyk (Nj, Rj) a pro žáky 6. – 9.ročníku nabízíme řadu volitelných předmětů.

Jsme partnerskou školou Jazykové školy Hello - nabízíme možnost přípravy žáků na Cambridgeské jazykové zkoušky.

Všichni žáci mohou přispívat do školního časopisu a podílet se na činnosti školy prostřednictvím svých zástupců ve Školním parlamentu.

Naše škola nabízí:
 • klidné, vstřícné a bezpečné prostředí
 • zajišťujeme vysoký standard vzdělávání všem žákům
 • žáci se zapojují do vědomostních soutěží a olympiád s výbornými výsledky
 • organizujeme pro žáky mnoho třídních a školních akcí, projektů, exkurzí a výletů
 • pro žáky I.stupně připravuje odpolední program školní družina
 • organizujeme činnost zájmových kroužků - Logopedie, Angličtina, Florbal, Volejbal, Basketbal, Šikulové, Výtvarný kroužek, Keramika, Veselá věda, Usměvavé lyžování
 • projekt Edison, projekt zaměřený na výuku angličtiny rodilými mluvčími
 • během přestávek žáci využívají relaxační a odpočinkové kouty
 • pořádáme ozdravné pobyty pro žáky
 • využití solné jeskyně – žáci během výuky, v rámci pobytu ve ŠD, odpoledne rodiče s dětmi
 • stravování pro žáky poskytuje školní jídelna, která zajišťuje i pitný režim ve ŠD
 • škola je zapojena do projektů „Ovoce a mléko do škol“, „Aktivní škola“, „Zdravé zuby“
 • v prostorách školy působí třídy ZUŠ L. Janáčka
 • spolupracujeme s Jazykovou školou Hello, Ostravskou univerzitou
Kombinované dětské sportoviště ZŠ Paskovská, Ostrava–Hrabová

Venkovní multifunčkní hřiště má živičný povrch a dřevěné ohrazení – možno hrát florbal i streethokej a podobné sporty. Dětské hřiště obsahuje několik hracích prvků – lezecká stěna, Cheopsova pyramida, šplhací atrakci, herní sestavu se skluzavkami, vahadlovou a pružinové houpačky. Celý areál je doplněn o přístupové chodníky, mobiliář (lavičky, odpad. koše) a protihlukovou stěnu (výsadba stromů a keřů).

Telefon: pevná linka: 599 507 121
WWW: www.zshrabova.cz
E-mail: [email protected]

IČO: 70989061
Adresa:
Základní škola
Paskovská 46/110
720 00 Ostrava-Hrabová

Zobrazit v mapě